Etukäteen suunnittelemalla luot turvallisen ympäristön

Pelastussuunnitelma

Laadimme yrityksille, laitoksille ja kiinteistöille pelastuslain edellyttämiä pelastussuunnitelmia.

 

Pelastuslaki edellyttää, että jokainen yritys ja laitos varautuvat ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen sekä omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin. Kiinteistön omistajan ja toiminnan harjoittajan vastuulla on, että kiinteistön turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa. Pelastussuunnitelmassa kartoitetaan yrityksen, laitoksen tai kiinteistön toiminnasta aiheutuvat riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. 

 

Pelastussuunnitelmassa selvitetään:

 • Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
 • Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet
 • Suojeluhenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen
 • Muun henkilöstön perehdyttäminen turvallisuussuunnitelmaan
 • Tarvittava suojelumateriaali
 • Suunnitelma toiminnasta erilaisissa vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilanteissa.
 
 

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kiinteistön / yrityksen nimetyn turvallisuushenkilöstön kanssa. Teemme suunnitelmat myös taloyhtiöille.


Hinta alkaen 700 € (alv 0%) riippuen kiinteistön / yrityksen koosta ja toiminnasta.

 

Hinta taloyhtiöille alkaen 400 € (alv 0%) riippuen taloyhtiön koosta.

Poistumisturvallisuusselvitys

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 edellytetään laadittavaksi rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa erityinen poistumisturvallisuusselvitys henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä.

 

Jo käytössä oleviin kohteisiin, jotka kuuluvat poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvollisuuden piiriin, mutta joihin sitä ei ole rakennuksen suunnittelun yhteydessä laadittu, tehdään turvallisuusselvitys pelastussuunnitelman osaksi jälkikäteen.

 

Poistumisturvallisuusselvitys tarkoittaa toimintakyvyltään alentuneiden asukkaiden tai potilaiden omatoimisen selviytymisen ja avuntarpeen sekä henkilökunnan ja pelastuslaitoksen pelastajien toimintavalmiuden analysointia tulipalotilanteessa. Mikäli kyvyt ja valmiudet eivät ole kaikissa tilanteissa riittäviä takaamaan asukkaiden tai potilaiden paloturvallisuutta, parannetaan auttajien toimintavalmiuksia tai kohotetaan rakennuksen paloteknistä suojaustasoa poistumisturvallisuusselvityksen pohjalta riittävälle tasolle.

 

Tyypillisiä poistumisturvallisuusselvityskohteita ovat vanhusten ja muiden erityisryhmien palvelutalot, dementiakodit, ryhmäasunnot, hoitokodit, senioriasunnot ja vastaavat tilat sekä sairaalat ja vanhainkodit.

Laadimme poistumisturvallisuusselvityksen yhteistyössä toiminnanharjoittajan ja alueen pelastusviranomaisten kanssa. 

Poistumisturvallisuusselvitykseen liitetään tarpeen mukaan kohdekohtainen pelastuslaitoksen toimintavalmius- sekä pelastamisaikalaskelma.

 

Hinta alkaen 600 € (alv 0%) riippuen hoitolaitoksen koosta ja toiminnasta.

Palokatkoasennukset ja -korjaukset

Palokatkot ovat tärkeä osa rakennusten kokonaisturvallisuutta. Palokatkoilla saadaan lisäaikaa torjuntatoimiin, säästetään henkilövahinkoja ja pienennetään omaisuusvahinkoja. Palokatkot estävät kuumuuden, savun sekä myrkyllisten kaasujen etenemisen palo-osastosta toiseen. 

 

Palokatkot tulee aina tiivistää palo-osastoinnin vaatimusten mukaisesti, jotta voidaan taata laadukas ja turvallinen lopputulos. SafetyHouse Solutions Oy:n asentamat ja suunnittelemat palokatkoratkaisut ovat laadukkaasti ja määräysten mukaisesti asennettuja.

 

Käytämme asennuksissamme viranomaisten ja Euroopan unionin hyväksymiä CE-merkittyjä ja ETA-hyväksyttyjä palokatkomateriaaleja sekä menetelmiä. 

Ennakoivat turvallisuusratkaisut kiinteistöön

Kiinteistön toiminnasta, paloturvallisuusjärjestelyjen toteutuksesta ja lukuisista muiden tekijöiden johdosta on laadittava suunnitelmia tai muita asiakirjoja.

 

 

Kiinteistön vastuulla on myös pitää kiinteistö rakenteellisesti ja teknisesti turvallisena käyttäjilleen. Tämä varmistetaan huolehtimalla, että rakenteelliset ja tekniset järjestelmät ovat asianmukaisesti huollettu ja ohjeistettu. Laatimis- ja ylläpitovelvoitteet perustuvat määräyksiin, lakeihin, ohjeisiin ja ovat velvoittavia.


Laadimme ja suoritamme yleisimpiä kiinteistöön tarvitsemia asiakirjoja ja tarkastuksia vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla.


Valikoimaamme kuuluvat mm.

 • Kunnossapito-ohjelmat (paloilmoitin, sammutusjärjestelmät jne)
 • Sammutusjätevesisuunnitelma
 • Savunpoiston laukaisukaaviot ja ohjeet
 • Alkusammutuskalustosuunnitelma
 • Palokunnantaulu
 • Kiinteistöjen omavalvonta
 • Paloriskikartoitukset

SafetyHouse Solutions Oy

Puh: 040 543 3851, info@safetyhouse.fi